Προϊόντα

Αυτόνομα Συστήματα – Διασυνδεδεμένα Συστήματα – Net Metering

Αυτόνομα Συστήματα

Γιατί ο ήλιος και ο άνεμος δεν στέλνουν λογαριασμούς

Δημιουργούμε συστήματα που παράγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά από τον ήλιο και τον άνεμο.
Χωρίς κολώνες, χωρίς λογαριασμούς, χωρίς αστάθειες τάσης, χωρίς καύσιμα.

Dynamis

Βήματα:

 • Μελέτη για την εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών του χώρου.καταγραφή όλων των καταναλώσεων (ηλεκτρικών συσκευών) που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε.
 • Ακριβής υπολογισμός της παραγόμενης από το Φ/Β μας σύστημα ενέργειας
 • Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης που περιλαμβάνει τον απαραίτητο βάσει των παραμέτρων εξοπλισμό καθώς και το συνολικό κόστος του συστήματος.
 • Κάθε σύστημα διαστασιολογείται βάσει των δικών σας καταναλώσεων σε συνάρτηση με το ενεργειακό δυναμικό της περιοχής. Σε περιοχές με κατάλληλο αιολικό δυναμικό μπορούμε να συνδυάσουμε την παραγωγή των Φ/Β με τη χρήση Α/Γ (Υβριδικό Σύστημα).

Εξοχική κατοικία: Από 2.000 ευρώ

Μόνιμη κατοικία: Από 8.000 ευρώ

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά

Διασυνδεδεμένα Συστήματα

Το πρόγραμμα Φ/Β σε επαγγελματικές-βιομηχανικές στέγες είναι μια μορφή επένδυσης η οποία προσφέρει στις επιχειρήσεις εγγυημένο σταθερό ετήσιο εισόδημα ενισχύοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό τους προφίλ.

Dynamis

Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους και η εγκατάσταση γίνεται άμεσα αφού δεν απαιτούνται πλέον άδεια παραγωγής και περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήματα στεγών έως και 1 MWp. Στην επένδυση μπορεί να προχωρήσει και ο ενοικιαστής του χώρου αρκεί το ενοικιαστήριο να υπερβαίνει τον χρόνο του συμβολαίου της σύμβασης με την ΔΕΗ.
Φ/Β σε επαγγελματικές στέγες ή πάρκα ισχύος 100kWp από 190.000 ευρώ (οι επαγγελματικές στέγες απαλλάσσονται Φ.Π.Α.).

Φωτοβολταϊκά σε επαγγελματικές στέγες

Το πρόγραμμα Φ/Β σε επαγγελματικές-βιομηχανικές στέγες είναι μια μορφή επένδυσης η οποία προσφέρει στις επιχειρήσεις εγγυημένο σταθερό ετήσιο εισόδημα ενισχύοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό τους προφίλ. Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους και η εγκατάσταση γίνεται άμεσα αφού δεν απαιτούνται πλέον άδεια παραγωγής και περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήματα στεγών έως και 1 MWp. Στην επένδυση μπορεί να προχωρήσει και ο ενοικιαστής του χώρου αρκεί το ενοικιαστήριο να υπερβαίνει τον χρόνο του συμβολαίου της σύμβασης με την ΔΕΗ.
Φ/Β σε επαγγελματικές στέγες ή πάρκα ισχύος 100kWp από 190.000 ευρώ (οι επαγγελματικές στέγες απαλλάσσονται Φ.Π.Α.).

Ανεμογεννήτριες

Το πρόγραμμα Φ/Β σε επαγγελματικές-βιομηχανικές στέγες είναι μια μορφή επένδυσης η οποία προσφέρει στις επιχειρήσεις εγγυημένο σταθερό ετήσιο εισόδημα ενισχύοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό τους προφίλ. Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους και η εγκατάσταση γίνεται άμεσα αφού δεν απαιτούνται πλέον άδεια παραγωγής και περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήματα στεγών έως και 1 MWp. Στην επένδυση μπορεί να προχωρήσει και ο ενοικιαστής του χώρου αρκεί το ενοικιαστήριο να υπερβαίνει τον χρόνο του συμβολαίου της σύμβασης με την ΔΕΗ.
Φ/Β σε επαγγελματικές στέγες ή πάρκα ισχύος 100kWp από 190.000 ευρώ (οι επαγγελματικές στέγες απαλλάσσονται Φ.Π.Α.).

Net Metering

Το πρόγραμμα Φ/Β σε επαγγελματικές-βιομηχανικές στέγες είναι μια μορφή επένδυσης η οποία προσφέρει στις επιχειρήσεις εγγυημένο σταθερό ετήσιο εισόδημα ενισχύοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό τους προφίλ. Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους και η εγκατάσταση γίνεται άμεσα αφού δεν απαιτούνται πλέον άδεια παραγωγής και περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήματα στεγών έως και 1 MWp. Στην επένδυση μπορεί να προχωρήσει και ο ενοικιαστής του χώρου αρκεί το ενοικιαστήριο να υπερβαίνει τον χρόνο του συμβολαίου της σύμβασης με την ΔΕΗ.
Φ/Β σε επαγγελματικές στέγες ή πάρκα ισχύος 100kWp από 190.000 ευρώ (οι επαγγελματικές στέγες απαλλάσσονται Φ.Π.Α.).

Net metering και Virtual net metering

Μείωση του λογαριασμού ρεύματος.

Πρόκειται για συστήματα κοστούμια ραμμένα πάνω στις ανάγκες σας (Custom Made).

Dynamis

Τι είναι ενεργειακός συμψηφισμός;

 • Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, ο προμηθευτής ρεύματος με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός συμψηφίζει το ρεύμα που παράγει ο αυτοπαραγωγός από τα φωτοβολταϊκά με αυτό που καταναλώνει, αφού ο συμψηφισμός γίνεται σε είδος (κιλοβατώρες). Έτσι ο αυτοπαραγωγός δεν εξαρτάται από τις εκάστοτε αυξήσεις του προμηθευτή. Αφορά σε σταθμό παραγωγής που εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης.
 • Στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό ο συμψηφισμός αφορά σταθμό παραγωγής και εγκατάσταση κατανάλωσης εκ των οποίων τουλάχιστον η μια δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο δηλαδή τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ένταξης;

 • Δικαίωμα ένταξης στον ενεργειακό συμψηφισμό έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία έχουν στην κυριότητα τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού.
 • Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού δικαίωμα ένταξης έχουν μόνο νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Ενεργειακές Κοινότητες  οι οποίοι έχουν τη νόμιμη χρήση του  χώρου  που εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής.
 • Οι σταθμοί παραγωγής ρεύματος μπορεί να είναι των ακόλουθων τεχνολογιών: φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες (έως 60kw), βιοαέριο, βιομάζα/βιορευστά, ΣΗΘΥΑ, μικρά υδροηλεκτρικά.

Κάθε πότε γίνεται συμψηφισμός;

 • Η διαδικασία του συμψηφισμού με τη νέα απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 στις 5.5.2019, θα πραγματοποιείται στο λογαριασμό ρεύματος ανά τριετία μέχρι τη λήξη της Σύμβασης, οι υπόλοιπες δε ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται και χρεώνονται ανά κύκλο καταμέτρησης.

Ενεργειακός Συμψηφισμός με αποθήκευση ενέργειας.

 • Στις εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό επιτρέπεται μετά από αίτηση , η εγκατάσταση σταθερού συστήματος συσσωρευτών. Η ονομαστική ισχύς του inverter του συστήματος αποθήκευσης (σε KVA) δεν πρέπει να ξεπερνά την ονομαστική ισχύ του σταθμού παραγωγής ( σε KW), με ανώτατο όριο ισχύος τα 30 KVA.
 • Η αποθηκευμένη ενέργεια διατίθεται αποκλειστικά για την τροφοδότηση των καταναλώσεων του αυτοπαραγωγού.

Εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε διαφορετικά επίπεδα τάσης.

 • Με τη νέα απόφαση επιτρέπεται ο συμψηφισμός σε σταθμούς παραγωγής εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται στη Μέση Τάση και ο άλλος στη Χαμηλή Τάση.
Dynamis

Μελέτη

Dynamis

Σχεδιασμος

Dynamis

Εγκατασταση

Dynamis

Συντήρηση

Dynamis

Ασφαλεια